ટૉપ સ્ટોરીઝ

પ્રેરણાત્મક
માંડલ ગામના યુવાનની 'પ્યૂનથી પ્રોફેસર' બનવાની અનોખી સફર

નસીબનું પાંદડુ ક્યારે ફરે અને ક્યારે તમારી જિંદગી બદલાઇ જાય તે કહેવું કોઈના પણ માટે મુશ્કેલ છે. એવા કેટલાંયે લોકો છે જે કરિઅર બનાવવા મહેનત - મશ્શક્કત કરતા હોય પણ યોગ્ય સલાહ-સહકાર, સુવિધા, સાચી દિશા...

સ્વાસ્થ્ય
કેળાના રેસામાંથી બનતાં ઇકો-ફ્રેન્ડલી સેનેટરી પેડ્સ- ‘સાથી’

કેળનાં નકામા વૃક્ષમાંથી સંપૂર્ણ (100 ટકા) ઇકો-ફ્રેન્ડલી સેનેટરી પેડ બનાવનારી ‘સાથી’ પ્રથમ સંસ્થા છે, જે ભારતના ગ્રામ અને શહેરી વિસ્તારમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

Prev Next